Huisregels & algemene voorwaarden

Praktijkregels.

 • Leest u a.u.b. ‘behandelprocedure‘ door, vóór aanvang van uw eerste consult.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Een niet tijdig afgebelde of niet nagekomen afspraak wordt bij u in rekening gebracht, uw verzekering vergoedt dit niet.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
 • Indien u binnenkomt en door de oefenzaal heen moet, gelieve de aangegeven looplijn aan te houden.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Patiënten dienen zelf hun verzekeringspolis na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden op independer.nl.
 • De praktijk heeft contractafspraken met bijna alle zorgverzekeraars.
 • Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt. (zie tarieven lijst) De kosten moeten uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan zijn.
 • Wij werken met vaste tijden en proberen wachttijden te voorkomen: het kan echter mogelijk zijn dat een behandeling uitloopt. Normaal gesproken zal dat niet meer dan 10 minuten zijn. Indien het wel langer duurt dan 10min, klopt u gerust even aan.
 • Verandering in uw verzekering? Adreswijzing? Geef dit dan s.v.p. direct door.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (zie Privacy reglement).

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat, dan kunt u dit kenbaar maken en bespreken bij uw behandelend fysiotherapeut.  De praktijk is aangesloten KNGF-Klachtenregeling.

U kunt met eventuele vragen altijd één van de aanwezige medewerkers aanspreken.

 

Privacy

Ook willen wij u kennis laten nemen van ons privacy reglement.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk FyXsio is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
Voor fysiotherapeutische zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen FyXsio hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden ,De medewerkers van FyXsio hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).